Ügyfélablak
Ingatlan

Általános lakáspályázat 2023.

Lezárult

Eredmények

Általános lakáspályázat eredménye - 2023.

Téma:

Bérlakások

Pályázat kezdete:

2023.03.10 00:00

Kinek szól:

aki legalább 5 éve állandó lakóhelyet létesített a XIII. kerület közigazgatási területén és életvitelszerűen a XIII. kerületben él

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező lakások bérleti jogának elnyerésére.

A megpályázható lakások adatait és a megtekintési időpontokat az 1. számú melléklet tartalmazza. A pályázat nyelve magyar.

A „B” jelű lakásokra azok pályázhatnak, akik a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bármilyen komfortfokozatú (összkomfort / komfort / félkomfort / komfort nélküli / szükséglakás) bérlakással rendelkeznek, melynek bérleti jogáról a pályázat elnyerése esetén az Önkormányzat javára térítés nélkül lemondanak.
A „C” jelű lakásokra azok a természetes személyek is pályázhatnak, akik bérlakással nem rendelkeznek.
A „D” jelű lakásokra kizárólag a 35. életévüket be nem töltött fiatalok nyújthatnak be pályázatot, akik a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti jogával még nem rendelkeznek.

A sorszámozott pályázati dokumentáció térítés ellenében szerezhető be a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálatán (1131 Budapest, Béke utca 65.) és a Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Irodájában (Lehel Csarnok- Galériaszint 1134 Budapest, Váci út 9-15.). A térítési díja bruttó 2.000 Ft.

 

A pályázaton való részvétel általános feltételei

 

A pályázaton részt vehet azon cselekvőképes természetes személy:

  1. aki a pályázat kiírásának napján betöltötte a 18. életévét (vagy házasságkötés útján nagykorúvá vált),
  2. aki vállalja, hogy a bérleti szerződésben meghatározott lakbér és lakáshasználathoz kapcsolódó díjakat a lakásbérlet teljes időtartama alatt megfizeti,
  3. aki a pályázat kiírásának napján legalább 5 éve, a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bérlakás leadása esetén legalább 3 éve létesített állandó lakóhelyet a XIII. kerület közigazgatási területén és életvitelszerűen a XIII. kerületben él. E jogszabályi feltétel alól mentesül az a pályázó, aki az Önkormányzat XIII. kerületen kívül található lakásának felajánlásával pályázik, amennyiben legalább 3 éve létesített állandó lakóhelyet az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásban vagy e lakcímlétesítés és a XIII. kerületi lakhatás együttesen eléri a 3 évet, és az életvitelszerű lakhatás feltételei minden esetben igazoltak (a pályázó életvitelszerű lakhatási körülményeit a Megbízott jogosult a pályázatban bejelentett állandó lakóhelyen ellenőrizni). A XIII. kerületi lakcím nélküli lakcímkártya nem felel meg a fenti kitételnek.

 

A lakásigény mértéke

 

A 20/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján a lakásokat – komfortfokozattól függetlenül – a szobaszám és a költöző személyek figyelembevételével az alábbiak szerint lehet bérbe adni:

1 szobás lakás 1-3 személy
1 + félszobás lakás 1-5 személy
2 szobás lakás 2-6 személy

 

A bérleti jogviszony időtartama

 

Azok a pályázók, akik önkormányzati bérlakás leadása mellett pályáznak, a pályázat elnyerése esetén olyan időtartamú (határozott vagy határozatlan idejű) bérleti jogot szereznek, amilyennel a leadott lakásra is rendelkeztek. A határozott időtartamú bérleti jogviszonnyal rendelkező és a lakás leadás nélkül pályázók esetén az elnyert lakás határozott, 5 éves időtartamú bérbevételére van lehetőség.

A pályázóval együtt költöző személyek köre:
A pályázóval csak olyan személyek költözhetnek, akiket a Lakástörvény alapján a leendő bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül is befogadhat (házastárs, gyermek, befogadott gyermekének gyermeke, szülő), továbbá a bérbeadó hozzájárulásával nagyszülő, unoka, testvér, élettárs, házastárs/élettárs gyermeke és kiskorú unokája, gyermeke házastársa, vagy élettársa és annak kiskorú gyermeke, valamint gyámhatósági határozattal igazolható gondozottja, gondnoka, vagy tartási szerződés szerinti eltartója.

 

Szerződéses biztosíték

 

A lakásokra a 20/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdése alapján óvadékot kell fizetni.

Költségalapú bérbeadás esetén az óvadék mértéke a lakás bruttó lakbérének 2 havi összege.

Piaci alapú bérbeadás esetén az óvadék mértéke a lakás bruttó lakbérének 3 havi összege.

 

A pályázat további feltételei

 

A pályázat további feltételeit és a részletes tudnivalókat a letölthető dokumentumok között megtalálják.

 

A pályázat benyújtásának ideje

 

A pályázat benyújtási határideje: 2023. március 10. napjától 2023. április 11. 16.00 óráig.

 

A pályázat benyújtásának módja

 

Postai úton a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lakásgazdálkodási Csoportjának címezve (1131 Budapest, Béke utca 65.), illetve elektronikusan megküldve, az alábbi e-mail címre: lakaspalyazat@kozszolgaltato.bp13.hu A tárgyba kérjük, hogy írják be: lakáspályázat.

Postai úton történő beadás esetén a határidő megtartottnak akkor tekinthető, ha a küldemény legkésőbb a pályázati határidő lejáratának napján igazoltan átvételre kerül. Postai feladás esetén a pályázókat terheli annak bizonyítása, hogy a küldemény a címzetthez határidőben megérkezett.

Amennyiben a postai vagy az elektronikus benyújtás akadályozott, úgy személyesen a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálatain lehet benyújtani a pályázatot.

A pályázati eljárás során a kiíró önkormányzat vagy megbízottja, a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. hiánypótlási felhívást nem bocsát ki, azonban a pályázóknak lehetősége van a pályázati határidő lejáratáig – a kiíró vagy megbízottja külön felhívása nélkül – a hiányt pótolni.

 

Az elbírálás szempontjai és a pályázók értesítésének módja

 

A pályázatokat a benyújtási határidő lejártától számított 60 napon belül a XIII. Kerületi Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága bírálja el a pályázati nyomtatványon a pályázó által megadott információk, adatok figyelembevételével, objektív szempontrendszer alapján. Amennyiben kellő számú pályázat érkezik, minden lakásra I-III. helyezett pályázó rangsorolására kerül sor. A pályázat eredményéről a helyezést el nem ért pályázók a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. internetes honlapján és hirdetőtábláján megjelenő hirdetményen keresztül értesülnek. Kizárólag az I-III. helyezést elért pályázók (e-mailben, vagy postai úton) kapnak írásban értesítést. Az irányadó adatvédelmi szabályoknak megfelelve a Zrt. a honlapján az eredményeket a pályázati nyomtatványok sorszáma szerint teszi közzé. Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a benyújtott pályázat nyomtatványának átvételi igazolással ellátott első oldalának másolatát őrizze meg. A nyertesnek a bizottsági döntésről szóló írásos értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül kell a lakásbérleti szerződést megkötni.

A lakások birtokbaadását követő 120 napos helyreállítási idő leteltétől számított legkésőbb 30 napon belül köteles a pályázó bérletében lévő lakást üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban – határidőben – a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. (A szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, valamint a szükséglakásokat üres, tehermentes állapotban kell leadni és a mérőórákat le kell szereltetni.)

A lakásbérleti szerződés a pályázat I. helyezettjével kerül megkötésre, amennyiben a pályázó a határidőben benyújtott igazolásokkal a pályázatban leírt tényeket és adatokat igazolni tudja.

Amennyiben az I-III. helyre rangsorolt pályázó által közölt tény vagy adat valódiságát az utóbb benyújtott igazolások nem bizonyítják, vagy a jogvesztő határidőn belül a kért igazolásokat nem nyújtja be, vagy a nyertes pályázó a bérleti szerződést határidőben nem köti meg, ha a bérleti szerződés megkötését követően a bérlő nem tesz eleget a pályázatban vállalt felújítási kötelezettségének vagy a szerződését felmondja, a pályázat érvénytelenségének megállapításáról és a pályázati eljárásból két évre történő kizárásáról az SZMSZ alapján átruházott hatáskörében a tulajdonosi jogot gyakorló bizottság dönt.

A pályázó által leadandó lakásban az önkormányzat képviselője helyszíni szemlét tarthat.

A pályázaton elnyert lakások bérletére – a többi önkormányzati tulajdonban lévő lakásokhoz hasonlóan – az 1993. évi LXXVIII. tv. (Lakástörvény) és a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének szabályairól szóló 20/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelet előírásai vonatkoznak.

Eredmények

Általános lakáspályázat eredménye - 2023.