Ügyfélablak
Dekoráció Dekoráció

Adatvédelem és jogi nyilatkozat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 

 

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. fontosnak tartja ügyfelei, partnerei és minden egyéb  érintett természetes személy adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és  érvényre juttatását, a személyes adatok védelmét. Társaságunk a személyes adatokat  bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést,  mely az adatok biztonságát garantálja. 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató társaságunk Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának  kivonata. Célja, hogy tájékoztassa az érintetteket az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekről. 

1. Társaságunk adatai, elérhetőségei 

adatkezelő  XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
postai cím  1131 Budapest, Béke utca 65., 1555 Budapest, Pf. 86.
telefonszám  +36 1 350-3728, +36 1 350-3729
fax  +36 1 340-9144
e-mail  kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu
honlap  www.kozszolgaltato.bp13.hu

 

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

adatvédelmi tisztviselő  Szabóné dr. Görgényi Nóra
postai cím  1131 Budapest, Béke utca 65., 1555 Budapest, Pf. 86.
telefonszám  +36 1 350-3728, +36 1 350-3729
fax  +36 1 340-9144
e-mail  adatvedelem@kozszolgaltato.bp13.hu

 

3. Fogalom-meghatározások 

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)  vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy  közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,  online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,  kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem  automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,  rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,  felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,  összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
 3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük  korlátozása céljából; 
 4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,  amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos  személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági  helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,  megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők  elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében  további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes  adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt  külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy  azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet  kapcsolni; 
 6. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy  bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy  másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami  jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös  szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 
 7. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy  bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
 8. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely  egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik  fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a  tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek  címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az  adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 
 9. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy  bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval  vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt  a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 
 10. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő  tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a  megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt  érintő személyes adatok kezeléséhez; 
 11. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak  alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás  hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre. 

 

4. Társaságunk által végzett adatkezelések 

Társaságunk adatkezelései általában jogszabályi előírásokon (ebben az esetben az adatok  kezelését, tárolását jogszabályok teszik kötelezővé) vagy az Ön önkéntes hozzájárulásán  alapulnak, valamely szerződés vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.  Tájékoztatónk adatkezeléseket ismertető fejezetében ismertetjük az általunk végzett  tevékenységek keretében kezelt adatok körét, az adatkezelés célját és jogalapját, az adatkezelés  időtartamát, címzettjeit. 

Amennyiben Ön Társaságunknak nem saját személyes adatait adja meg, úgy felhívjuk szíves  figyelmét, hogy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Amennyiben  Ön kapcsolatot vesz fel Társaságunkkal, kérjük, jelen dokumentumból tájékozódjon az  adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekről, és ezek ismeretében bocsássa rendelkezésünkre  személyes adatait, melyeket a közfeladatot ellátó szervekre vonatkozó iratkezelési  jogszabályok alapján rögzítünk.

4.1 Ingatlangazdálkodás 

adatkezelés célja: ingatlangazdálkodással, önkormányzati és Zrt. tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos feladatok ellátása. 

kezelt adatok köre: természetes személyazonosító adatok, telefonszám, e-mail cím,  személyi igazolvány száma, az ingatlankezelés során felmerülő eseményekkel  kapcsolatos személyes adatok 

adatkezelés jogalapja: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre  vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a XIII. kerületi  Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, valamint  elidegenítésének feltételeiről szóló 19/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 

az adatkezelés (tárolás) időtartama: az iratkezelési szabályok, irattári terv alapján a bérleti  jogviszony – ennek hiányában a tényleges használat – megszűnése után 10 év. a személyes adatok címzettjei: a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat  Képviselő-testülete és szervei, mint a tulajdonosi jogok gyakorlói 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: nincs 

A személyes adatok szolgáltatása az említett jogszabályokon vagy adott esetben szerződéses  kötelezettségen alapul. A személyes adatok megadásának elmulasztása – az ügy jellegétől  függően – azzal járhat, hogy Ön nem tud szerződést kötni vagy jogi intézkedést kell  alkalmaznunk egy már meglévő bérleti jogviszonnyal kapcsolatban. 

4.2 Lehel Csarnok üzemeltetés 

adatkezelés célja: a Lehel Csarnok helyiségeinek, területeinek hasznosítása  kezelt adatok köre: természetes személyazonosító adatok, telefonszám, e-mail cím,  személyi igazolvány száma, adóazonosító jel, a bérleti jogviszony fennállása során  felmerülő eseményekkel kapcsolatos személyes adatok 

adatkezelés jogalapja: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre  vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a Polgári  Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

az adatkezelés (tárolás) időtartama: az iratkezelési szabályok, irattári terv alapján a  bérleti jogviszony – ennek hiányában a tényleges használat – megszűnése után 10 év. a személyes adatok címzettjei: a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat és  szervei, mint a tulajdonosi jogok gyakorlói 

a személyes adatok címzettjei: a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat  Képviselő-testülete és szervei, mint a tulajdonosi jogok gyakorlói 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: nincs 

A személyes adatok szolgáltatása az említett jogszabályokon vagy adott esetben szerződéses  kötelezettségen alapul. A személyes adatok megadásának elmulasztása – az ügy jellegétől  függően – azzal járhat, hogy Ön nem tud szerződést kötni vagy jogi intézkedést kell  alkalmaznunk egy már meglévő bérleti jogviszonnyal kapcsolatban.

4.3 Hátralékkezeléssel összefüggő adatkezelés 

adatkezelés célja: követeléskezelés 

kezelt adatok köre: a követelés alapjául szolgáló jogviszony keretében megadott  személyes adatok 

adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése 

az adatkezelés (tárolás) időtartama: az iratkezelési szabályok, irattári terv alapján 10 év  a személyes adatok címzettjei: a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat  Képviselő-testülete és szervei, mint a tulajdonosi jogok gyakorlói 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: parkolási  díj- és pótdíj követelés esetén a harmadik országbeli üzembentartók esetén  (adatlekérdezés) 

A személyes adatok szolgáltatása a Társaságunkkal fennálló szerződéses jogviszonyához igazodik. Az esetlegesen szükséges újabb adatok szolgáltatásának elmaradása az adott eljárási  cselekményre lehet hatással. 

4.4 Közterületi feladatokkal összefüggő adatkezelés 

adatkezelés célja: környezetgazdálkodási, közútkezelői és parkolás-üzemeltetői  feladatok ellátása

kezelt adatok köre: természetes személyazonosító adatok, telefonszám, e-mail cím,  forgalmi rendszám.  

adatkezelés jogalapja: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Budapest  Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás  rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet, az  Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 18/2015.  (VI. 30.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat tulajdonában lévő közutak  kezeléséről, valamint nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 25/2016. (XII. 13.)  önkormányzati rendelet 

az adatkezelés (tárolás) időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári  tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet szerint (ügytípusonként  eltérő) 

a személyes adatok címzettjei: a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat  Képviselő-testülete és szervei, mint a tulajdonosi jogok gyakorlói 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: nincs 

A személyes adatok szolgáltatása az említett jogszabályokon vagy adott esetben szerződéses  kötelezettségen alapul. A személyes adatok megadásának elmulasztása – az ügy jellegétől  függően – azzal járhat, hogy Ön nem tud szerződést kötni, nem tudjuk a parkolási engedélyt  kiállítani, stb. 

A parkolásüzemeltetési feladatok körében kiadott számlákat a www.szamlazz.hu rendszerén keresztül állítjuk ki, melynek adatvédelmi tájékoztatója itt elérhető: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/. A számla kiállításához szükséges személyes adatok szolgáltatásának kötelezettsége a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásain alapul. A személyes adatok megadásának elmulasztása azzal járhat, hogy Ön nem tud parkolási ügyet intézni.

4.5 Kulturális és sport tevékenységgel összefüggő adatkezelés 

adatkezelés célja: sport és kulturális programok szervezése, a Corner Hotel Angyalföld  üzemeltetése 

kezelt adatok köre: természetes személyazonosító adatok, telefonszám, e-mail cím

adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása 

az adatkezelés (tárolás) időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári  tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet szerint (ügytípusonként  eltérő) 

a személyes adatok címzettjei: a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat  Képviselő-testülete és szervei, mint a tulajdonosi jogok gyakorlói 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: nincs 

A személyes adatok megadásának elmulasztása – az ügy jellegétől függően – azzal járhat, hogy  Ön nem tudja igénybe venni kulturális vagy sport szolgáltatásainkat. 

4.6 Kamerás megfigyelés 

adatkezelés célja: élet- és vagyonbiztonsági védelem Társaságunk székhelyén és  telephelyein 

kezelt adatok köre: az érintett képmása, az elektronikus megfigyelőrendszer által  rögzített képekből megszerezhető egyéb adatok.  

adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása 

az adatkezelés (tárolás) időtartama: a felvételt felhasználás hiányában a rögzítéstől  számított 3 munkanap elteltével töröljük 

a személyes adatok címzettjei: nincs 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: nincs 

Társaságunk székhelyén és telephelyein biztonsági kamerák üzemelnek, melyre  piktogramokkal és külön tájékoztatóval is felhívjuk ügyfeleink, partnereink figyelmét. Ön a  kamerával megfigyelt épületbe belépéssel, ráutaló magatartással adja hozzájárulását a  képfelvétel elkészítéséhez és tárolásához. A hozzájárulás megadásának elmulasztása azzal  járhat, hogy Ön személyesen nem tudja ügyeit székházunkban és telephelyeinken intézni,  kérjük ez esetben lépjen kapcsolatba velünk elérhetőségeinken. 

4.7 Hírlevél 

adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az  aktuális információkról, változásokról, kulturális programjainkról, rendezvényeinkről kezelt adatok köre: név, e-mail cím 

adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása 

az adatkezelés (tárolás) időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig 

a személyes adatok címzettjei: nincs 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: igen 

A személyes adatok szolgáltatásának alapja az Ön hozzájárulása, melynek elmaradása azzal jár,  hogy nem tudja igénybe venni hírlevél-szolgáltatásunkat. A hírlevél szolgáltatás a Mailgun hírlevél küldő rendszer segítségével történik.

4.8 Ügyfélablak regisztráció 

adatkezelés célja: elektronikus ügyindítás, ügyintézés, elektronikus fizetés  lehetőségének biztosítása 

kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cím, jelszó, telefonszám (opcionális)

adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása 

az adatkezelés (tárolás) időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig 

a személyes adatok címzettjei: nincs 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: részben (az ügyek státuszáról szóló értesítések kiküldéséhez a Mailgun szolgáltatását használjuk, az ügyfélablakban indított ügyekkel kapcsolatos adatok kezelése saját szervereinken történik) 

A személyes adatok szolgáltatásának alapja az Ön hozzájárulása, melynek elmaradása azzal jár, hogy nem tudja igénybe venni ügyfélablak-szolgáltatásunkat.  Az ügyek státuszáról szóló értesítések kiküldése a Mailgun hírlevél küldő rendszer segítségével történik.

4.9 Ügyfélablakban indított ügyek

adatkezelés célja: a jelen tájékoztatóban az adott ügynél leírtak szerint 

kezelt adatok köre: a jelen tájékoztatóban az adott ügynél leírtak szerint 

adatkezelés jogalapja: a jelen tájékoztatóban az adott ügynél leírtak szerint

az adatkezelés (tárolás) időtartama: a jelen tájékoztatóban az adott ügynél leírtak szerint

a személyes adatok címzettjei: nincs 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: részben (az ügyek státuszáról szóló értesítések kiküldéséhez a Mailgun szolgáltatását használjuk, az ügyfélablakban indított ügyekkel kapcsolatos adatok kezelése saját szervereinken történik) 

A személyes adatok szolgáltatásának alapja az adott ügynél leírtak szerinti. Amennyiben az adott ügy esetében az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, ennek elmaradása azzal jár, hogy nem tudja igénybe venni ügyfélablak-szolgáltatásunkat. Az ügyek státuszáról szóló értesítések kiküldése a Mailgun hírlevél küldő rendszer segítségével történik.

4.10 Az álláshirdetésekre jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés 

adatkezelés célja: a meghirdetett állásokra történő jelentkezés, és a munkavállaló  kiválasztása  

kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cím, az érintett által az önéletrajzban és a  jelentkezésben megadott egyéb személyes adatok 

adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása 

az adatkezelés (tárolás) időtartama: főszabály szerint a kiválasztási folyamat lezárásáig,  amennyiben az érintett hozzájárulását adja, további 1 évig vagy a hozzájárulás  visszavonásáig. Az egyes állásportálokon feladott hirdetések esetében az önéletrajz  rendelkezésre bocsátásától számított 90. napig 

a személyes adatok címzettjei: nincs 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: nincs 

A személyes adatok szolgáltatásának alapja az Ön hozzájárulása, melynek elmaradása azzal jár,  hogy nem tud a meghirdetett állásra pályázni. 

4.11 Egyéb adatkezelések 

A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési  hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,  illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,  átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik Társaságunkat. A Zrt. a  hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának  megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

5. Adatbiztonság 

Táraságunk elkötelezett amellett, hogy szigorúan védje az Ön személyes adatait, tiszteletben  tartsa az Ön ilyen adatok felhasználására vonatkozó döntését, és gondosan védelmezze, nehogy  elvesszenek, azokkal visszaéljenek, azokhoz jogosulatlanul hozzáférjenek, vagy azokat  hozzáférhetővé tegyék, megváltoztassák vagy megsemmisítsék, védjük továbbá az alkalmazott  technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az adatok biztonságát az elektronikus nyilvántartásainkban azáltal biztosítjuk, hogy  informatikai rendszereink és hálózatunk egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás,  kémkedés, tűz- és árvíz, továbbá a számítógépvírusok ellen. A biztonságról szerverszintű és  alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodunk. A papír alapú iratokon tárolt adatok  biztonságát azáltal biztosítjuk, hogy az iratokat a feldolgozásukat követően olyan zárt  helyiségben tároljuk az adatkezelés idejére, ahol az iratokhoz a Zrt. munkatársain kívül  harmadik személyek nem férhetnek hozzá, és ahol az iratok védve vannak a sérülés vagy  megsemmisülés veszélyétől (a vis maior eseteket – pl. tűzeset – leszámítva). Sem elektronikus  nyilvántartásaink sem a papír alapú iratok esetében nem biztosítunk hozzáférést olyan  személyeknek, akik arra nem jogosultak, és megteszünk minden intézkedést annak érdekében,  hogy a hozzáférési adatok illetéktelen személyek birtokába ne kerülhessenek. 

6. Érintetti jogok 

Kérjük, amennyiben bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdése merülne fel vagy érintetti  jogait kívánja érvényesíteni, lépjen kapcsolatba velünk elérhetőségeinken. Kérelmét minden  esetben megvizsgáljuk, és legkésőbb 30 napon belül választ adunk. A tájékoztatás és intézkedés  díjmentes, azonban egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kérelem esetén díjat számíthatunk fel vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő  intézkedést.  

A hozzájárulás visszavonásához való jog 

Amennyiben a személyes adatok kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, úgy hozzájárulását  bármikor visszavonhatja (pl. leiratkozhat a hírlevél szolgáltatásunkról). Amennyiben a  Társaságunkra vonatkozó valamely jogszabályi előírás ekként rendelkezik (pl. iratkezelési  szabályok, levéltárba adási kötelezettség, számviteli előírások), adatainak törlésére nincs mód. 

A hozzáféréshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak  kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a  személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést (tájékoztatást) kapjon:

a) az adatkezelés céljai 

b) az érintett személyes adatok kategóriái, 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes  adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli  címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ezt nem  lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai, 

e) amennyiben az adatokat nem az érintettől vette fel, gyűjtötte Társaságunk, úgy a forrásukra vonatkozó minden információ, 

f) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is. 

Kérelmére az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot adunk. A további  másolatok iránti kérelmet az adminisztratív költségeken alapuló díj ellenében teljesítjük. 

Amennyiben kérelmét elektronikus úton nyújtja be, az információkat széles körben használt  elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésre. 

A helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük, kiegészítsük az Önre vonatkozó pontatlan  személyes adatokat.  

A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben  az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amely érdekében azokat  Társaságunk felvette vagy más módon kezelte; 

b) Ön visszavonta a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (pl. Ön a  továbbiakban nem kíván hírlevelet kapni, ezért leiratkozik), 

c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre, vagy  azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert az közvetlen üzletszerzés érdekében történik;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat a Zrt-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi  kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, 

f) a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs  társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor. 

A személyes adatok nem törölhetők, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a személyes adatok kezelését előíró, a Zrt.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog  szerinti kötelezettség teljesítése (pl. iratkezelési, számviteli szabályok megtartása),  illetve közérdekből vagy a Zrt.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében  végzett feladat végrehajtása céljából; 

b) közérdekű archiválás, levéltári átadás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból  vagy statisztikai célból; 

c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek  valamelyike teljesül: 

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra  vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Társaságunk ellenőrizze a személyes adatok  pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok  felhasználásának korlátozását; 

c) a Zrt-nek már nincs szükséges a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Zrt. mint adatkezelő jogos indokai  elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes  adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja az alábbiak közül valamelyik  (ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást is): 

a) az adatkezelés közérdekű vagy a Zrt.-re ruházott közhatalmi jogosítvány  gyakorlásában végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

b) az adatkezelés a Zrt. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez  szükséges. 

Tiltakozása esetén a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan  jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és  szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy  védelméhez kapcsolódnak. 

Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő  kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez  kapcsolódik. 

Az adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Zrt. rendelkezésére bocsátott személyes  adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá  jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az  adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált  módon történik.  

Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos érintetti jogok 

A jelen szabályzat kiadásakor a Zrt. nem végez automatizált döntéshozatalt.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek  

Amennyiben adatvédelemmel kapcsolatos kérdése merül fel, amelyre nem kapott megfelelő  választ, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a Zrt. 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot  kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban  jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A NAIH elérhetőségei:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5.; tel.: +36 (1)  391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. 

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem  érte, bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert  választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is  megindíthatja.

8. Jogfenntartás  

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatónkat időről-időre előzetes értesítés nélkül  módosítsa vagy frissítse. Jelen tájékoztató 2018. május 25-től érvényes.

Online Ügyintézés Dekorácó

Intézze ügyeit online!

Kevés az ideje? Otthonából szeretne ügyet intézni?

Válassza az Ügyfélablakot, ahol sorbanállás nélkül, bármikor tud ügyet intézni! Csak néhány kattintás, és már meg is kezdheti az ügyintézést. Regisztrációt követően ügyeinek állását a későbbiekben is nyomon követheti.

Az elektronikusan intézhető ügyek listáját itt találja.