Ügyfélablak
Ingatlan

Kamatmentes felújítási támogatás és vissza nem térítendő kamattámogatás társasházaknak, lakásszövetkezeteknek 2023

Aktív

Letölthető pályázati dokumentumok

Pályázati kiírás

Téma:

Pályázat kezdete:

2023.01.01 00:00

Beadási határidő:

2023.12.31 23:59

Hátralévő idő:

Maximum pályázható összeg:

Az épületben található lakások számától függően lakásonként 100.000 Ft - 160.000 Ft

Kinek szól:

XIII. kerületi társasházak és szövetkezeti lakóházak

Leírás

A XIII. Kerületi Önkormányzat az otthon biztonságának megteremtése érdekében támogatja az elavult épületek felújítását és a környezettudatos megoldások alkalmazását. A társasházaknak és szövetkezeti lakásoknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról szóló önkormányzati rendelet a XIII. kerületben több, mint 25 éves múltra tekint vissza. A pályázatokon elnyert összesen több, mint 3 milliárd forintos önkormányzati forrás csaknem 7 milliárd forint felújítási, beruházási összeget generált, 873 lakóépületben 49 ezer albetét (jellemzően lakás) környezete, gépészete újult, újulhatott meg. Az albetétenként adható összeget 2020-ban a XIII. Kerületi Önkormányzat minden sávban 20.000 Ft-tal megemelte és mivel az elmúlt években megjelentek új lakóközösségi igények, pl. a megújuló energiaforrások alkalmazására, homlokzati hőszigetelés kialakítására, így ezen igények megjelentek a támogatható tevékenységek felsorolásában.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. a 15/2023. (IX. 12.) számú rendelet alapján pályázatot hirdet a XIII. kerületi társasházak és szövetkezeti lakóházak felújítására, helyreállítására.

Kamatmentes felújítási támogatás

Az igényelt felújítási támogatás összege:

 • a 2-20 lakást magában foglaló épület esetében lakásonként: 160.000,- Ft,
 • a 21-35 lakást magában foglaló épület esetében lakásonként: 140.000,- Ft,
 • a 36-50 lakást magában foglaló épület esetében lakásonként: 120.000,- Ft,
 • az 51-nél több lakást magában foglaló épület esetében lakásonként: 100.000,- Ft,

azonban a támogatás teljes összege pályázatonként nem haladhatja meg a 15 millió forintot.

Az Önkormányzat a támogatást pályázat keretében, utófinanszírozási formában, legfeljebb 5 évre, kamatmentesen biztosítja.

A támogatást kizárólag a pályázó által elfogadott, az elvégzendő munkákra vonatkozó költségvetésben tételesen felsorolt célokra, és a pályázatot elbíráló döntésében meghatározott határidő lejártáig lehet felhasználni.

A döntést megelőzően elkezdett felújítás pozitív elbírálás esetén az alábbi esetekben finanszírozható:

 • a gáz alap- és felszálló vezeték cseréje esetén, ha a pályázót kizárták a gázszolgáltatásból,
 • más, életveszély elhárítással összefüggő, hatóság vagy közműszolgáltató által elrendelt, vagy szakvéleményben igazolt azonnali intézkedést igénylő munka esetén, ha a munkavégzés megkezdését megelőzően a pályázó haladéktalanul bejelentette a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére.

 

A fenti eseteken kívül a munkavégzés csak az elbírálásra jogosult döntését követően kezdhető el.

A támogatás célja:

A kerületi épületállomány állagának javítása érdekében az épületek felújítására, helyreállítására az Önkormányzat utólagos elszámolású kamatmentes felújítási támogatást nyújt a Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén.

A pályázók köre:

XIII. kerületi társasházak és szövetkezeti lakóházak.

Támogatható tevékenységek köre:

a)az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévő gépészeti vezetékhálózat teljes vagy részleges felújítása (központi antenna, kaputelefon, kábel tv vezetékeinek felújítására nem igényelhető),
b) tető, tetőszerkezet héjalás, bádogozás, kémények részleges, vagy teljes felújítása,
c) födémek, függőfolyosók, erkélyek szerkezeti felújítása, alapmegerősítés,
d) központi berendezések, kazántelep, felvonók, szellőztető berendezések részleges és teljes felújítása,
e) homlokzatfelújítás,
f) társasház és szövetkezeti lakóház helyiségeit érintő egyéni vízmérők felszerelése,
g) központi vízszűrő beépítése a vízminőség javítása érdekében,
h) megújuló energiaforrások alkalmazása,
i) a társasház vagy szövetkezeti lakóház utcafronti nyílászáróinak cseréje, helyreállítása,
j) a társasház vagy szövetkezeti lakóház lépcsőházának felújítása,
k) a társasház területén szeméttároló kialakítása, meglévő szemétledobó korszerűsítése,
l) gépkocsi-tároló kialakítása a társasház vagy szövetkezeti lakóház belső udvarán vagy pinceszintjén a pincehelyiségek átalakításával,
m) az épület víz- és hőszigetelésének javítása,
n) homlokzati hőszigetelés kialakítása,
o) kémények biztonságtechnikai kiváltása, felújítása, kialakítása,
p) új felvonó kialakítása, beszerelése,
q) kamerarendszer kiépítése,
r) osztatlan közös tulajdonban lévő területek akadálymentesítése a fogyatékkal élő lakótársak közlekedésének elősegítése érdekében,
s) a társasház területén tároló kialakítása, meglévő tároló korszerűsítése,
t) a társasház vagy szövetkezeti lakóház területén kerékpártároló kialakítása, meglévő kerékpártároló korszerűsítése,
u) bejárati kapu felújítása,
v) felújítással összefüggő, nem önkormányzati pályázathoz önrész fedezetére, amennyiben a nem önkormányzati pályázat a jelen rendelet céljaival összhangban áll.

A pályázat benyújtásának módja, elbírálása

A pályázatokat a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-hez folyamatosan lehet benyújtani határidő nélkül. A pályázat csak az összes melléklet beadásával érvényes. Feltétel, hogy a másolatban benyújtott dokumentumok olvashatóak legyenek.

A pályázati fedlapon az alábbi információkat kérjük feltüntetni:

 • pályázat felújítási célja,
 • társasház neve, pontos címe, helyrajzi száma,
 • alapító okirat szerinti albetétek száma (lakás darab száma, helyiség darab száma),
 • közös képviselet neve, címe, elérhetősége,
 • felújítási munkálatok befejezési határideje,
 • felújítási munkálatok várható kezdési ideje,
 • mellékletek: a tájékoztatóban 1-16. sorszám alatti mellékletek (ennek egy része a közgyűlési határozatokra is vonatkozik).

A pályázat kiírásáról, valamint a pályázatok elbírálásáról a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság dönt. A Bizottság a pályázati eljárások előkészítésével és lebonyolításával, valamint a pályázatok elbírálását követően a támogatási szerződések előkészítésével a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-t bízza meg.

A döntésről a pályázó írásban kap értesítést.

Az Önkormányzat a támogatottal támogatási szerződést köt.

Benyújtandó dokumentumok

  1. Közgyűlési határozat arról, hogy milyen típusú munkálat(ok) elvégzése mellett döntött a közösség, továbbá annak árajánlatát is el kell fogadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kivitelező nevét, valamint az elfogadott árajánlat összegét is. A jegyzőkönyvben szintén szerepelnie kell, hogy az elvégzendő munkálatra mekkora összegű önkormányzati támogatást igényel. Amennyiben nem önkormányzati pályázat önrészének fedezetére szeretné felhasználni a kamatmentes támogatást a társasház vagy lakásszövetkezet, a közösség erről szóló döntését is csatolni kell.
  2. Közgyűlési határozat, melyben a közös képviselőt, lakásszövetkezeti tisztségviselőt felhatalmazzaa közösség a pályázaton való részvételre, a kamatmentes támogatási szerződés aláírására, illetve amennyiben az releváns, a zálogjog alapítással kapcsolatban való teljeskörű eljárásra.
  3. A felújítás költségeit tartalmazó részletes árajánlatot, vagy amennyiben nem önkormányzati pályázat önrészének fedezetére pályázik a lakásszövetkezet vagy társasház, a vonatkozó pályázati kiírást csatolni kell.
  4. A pályázó igazolását azönrész rendelkezésre állásáról(a felújítási összeg legalább 30 %-a, amennyiben a felújítási összeg és az igényelt támogatás közötti különbözet ennél magasabb, úgy a differencia teljes egészének igazolása szükséges), ennek hiányában annak igazolását, hogy az önrész rendelkezésre állását milyen módon tudja biztosítani.
  5. Közgyűlési határozat arról, hogy amennyiben a felújítás bekerülési összege magasabb a költségvetésben szereplő összegnél, úgy a szerződésben rögzített költség feletti részt a tulajdonostársak pótbefizetésselegyenlítik ki.
  6. Fedezetkéntaz alábbi lehetőségek közül lehet választani a támogatás összegének erejéig:
   1. közös költség fedezet: ebben az esetben csatolni kell a pályázó határozatát arról, hogy a folyósított támogatás összege visszafizetésének fedezeteként felajánlja az Önkormányzat által fizetendő víz- csatornadíj nélküli közös költség arányos részét, amennyiben a társasházban, szövetkezeti lakóházban az önkormányzati tulajdonrészre fizetendő közös költség erre megfelelő fedezetet nyújt, ellenkező esetben pótfedezet felajánlása szükséges a továbbiakban felsorolt fedezeti lehetőség közül,
   2. azonnali beszedési megbízás fedezet: a támogatás havi törlesztőrészlete legalább háromszorosának megfelelő összegű azonnali beszedési megbízás fedezet esetén csatolni kell a pályázó erre vonatkozó határozatát,
   3.  ingó jelzálogjog vagy a pályázót megillető jogon vagy követelésen alapuló zálogjog fedezet: ebben az esetben csatolni kell a pályázó határozatát arról, hogy mely ingóságára vonatkozóan ajánlja fel jelzálogjog alapítását, vagy mely jogon, követelésen ajánlja fel zálogjog alapítását, és mekkora összegben. Egyúttal csatolni kell a jog vagy követelés fennállását igazoló dokumentumot is,
   4. jelzálogjog fedezet: ebben az esetben csatolni kell a pályázó hozzájárulását közgyűlési határozat formájában, hogy az Önkormányzat a támogatás mértékéig az egyes tulajdonokra a tulajdoni hányad arányában vagy az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nyilvántartott helyiségre jelzálogjogot jegyeztessen be,
  7. Nyilatkozatot, hogy a pályázónak az Önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt tartozása, és nincs kiegyenlítetlen közműtartozása.
  8. Nyilatkozatot, hogy a társasházban, lakásszövetkezetben nincs rendezetlen tulajdoni vagy használati helyzetű tetőtérvagy házfelügyelői lakás.
  9. A pályázó közgyűlési határozata arról, hogy az Önkormányzat – erre vonatkozó döntése esetén – jogosult a pályázó épületének homlokzatán, vagy más arra alkalmas közös tulajdonú területén köztéri biztonsági megfigyelő kamerát, WiFi szolgáltatási pontot vagy mindkettőt kiépíteni és működtetni.
  10. A pályázó közgyűlési határozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén a végszámla benyújtásától 60 napon belül a pályázó épületének bejáratánál tábláthelyez el arról, hogy a felújítás az Önkormányzat támogatásával valósult meg. A pályázó vállalja, hogy megbízza a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-t a tábla elkészíttetésével.
  11. Közművektől igazolást, hogy a háznak nincs közműtartozása. (áram, víz- és csatorna, szemét, gáz, távhő)
  12. Adóigazolást a XIII. Kerületi Önkormányzat Adóügyi Osztályától (E-Önkormányzat Portál), hogy nem áll fenn lejárt tartozása a háznak.
  13. Adógazolás a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, hogy a pályázónak nem áll fenn tartozása.
  14. Hatályos Alapító okirat, mellyel igazolja a pályázó az épületben található lakás céljára szolgáló helyiségek számát.
  15. Közös képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv.
  16. A pályázat benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó nem rendelkezik fizetési elmaradással, továbbá pályázati elszámolási elmaradással a Budapest Főváros XIII. Kerüeti Önkormányzat és a pályázatot lebonyolító megbízott felé. (Igényelni a tarsashaz@kozszolgaltato.bp13.hu elektronikus levélcímen lehet.)

Vissza nem térítendő kamattámogatás

A támogatás célja:

Az Önkormányzat a kerületi épületállomány állagának javítása érdekében az épületek felújításához, korszerűsítéséhez a társasházak, szövetkezeti lakóházak – hitelintézettől felvett kölcsön visszafizetésének támogatása céljából utólagosan finanszírozott vissza nem térítendő kamattámogatást nyújthat a Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén.

A pályázók köre:

XIII. kerületi társasházak és szövetkezeti lakóházak.

Az alábbi tevékenységekre felvett hitelek kamattámogatása támogatható:

a)az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévő gépészeti vezetékhálózat teljes vagy részleges felújítása (központi antenna, kaputelefon, kábel tv vezetékeinek felújítására nem igényelhető),
b) tető, tetőszerkezet héjalás, bádogozás, kémények részleges, vagy teljes felújítása,
c) födémek, függőfolyosók, erkélyek szerkezeti felújítása, alapmegerősítés,
d) központi berendezések, kazántelep, felvonók, szellőztető berendezések részleges és teljes felújítása,
e) homlokzatfelújítás,
f) társasház és szövetkezeti lakóház helyiségeit érintő egyéni vízmérők felszerelése,
g) központi vízszűrő beépítése a vízminőség javítása érdekében,
h) megújuló energiaforrások alkalmazása,
i) a társasház vagy szövetkezeti lakóház utcafronti nyílászáróinak cseréje, helyreállítása,
j) a társasház vagy szövetkezeti lakóház lépcsőházának felújítása,
k) a társasház területén szeméttároló kialakítása, meglévő szemétledobó korszerűsítése,
l) gépkocsi-tároló kialakítása a társasház vagy szövetkezeti lakóház belső udvarán vagy pinceszintjén a pincehelyiségek átalakításával,
m) az épület víz- és hőszigetelésének javítása,
n) homlokzati hőszigetelés kialakítása,
o) kémények biztonságtechnikai kiváltása, felújítása, kialakítása,
p) új felvonó kialakítása, beszerelése,
q) kamerarendszer kiépítése,
r) osztatlan közös tulajdonban lévő területek akadálymentesítése a fogyatékkal élő lakótársak közlekedésének elősegítése érdekében,
s) a társasház területén tároló kialakítása, meglévő tároló korszerűsítése,
t) a társasház vagy szövetkezeti lakóház területén kerékpártároló kialakítása, meglévő kerékpártároló korszerűsítése,
u) bejárati kapu felújítása,
v) felújítással összefüggő, nem önkormányzati pályázathoz önrész fedezetére, amennyiben a nem önkormányzati pályázat a jelen rendelet céljaival összhangban áll.

Nem adható támogatás a központi antenna, kaputelefon, kábel tv vezetékeinek felújítására felvett hitel kamatai visszafizetésének támogatására.

A rendelet szerint nyújtható vissza nem térítendő kamattámogatás legmagasabb összegét igénybevevő támogatott a támogatás futamidejének lejárata előtt nem részesülhet újabb vissza nem térítendő kamattámogatásban.

A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke:

A kamattámogatás mértéke a társasház vagy lakásszövetkezet által a törlesztés első 5 évben a pénzintézetnek megfizetett kamat legfeljebb 50 %-a, a második 5 évben a fizetett kamat legfeljebb 25 %-a, figyelemmel az Önkormányzat éves költségvetési keretére. A támogatás mértéke támogatottakként évente a 2.500.000 Ft-ot nem haladhatja meg.

Az Önkormányzat a támogatást pályázat keretében, utófinanszírozási formában a tárgyévet követően évente, banki kimutatás alapján az adott évben ténylegesen kifizetett kamathoz viszonyított támogatási összeg megállapítása után teljesíti a társasház vagy a szövetkezeti lakóház által felvett hitel legfeljebb 10 éves futamidejéhez igazodóan.

A pályázat benyújtásának módja, elbírálása

A pályázatokat a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-hez folyamatosan lehet benyújtani határidő nélkül. A pályázat csak az összes melléklet beadásával érvényes. Feltétel, hogy a másolatban benyújtott dokumentumok olvashatóak legyenek.

A pályázati fedlapon az alábbi információkat kérjük feltüntetni:

 • pályázat felújítási célja,
 • társasház neve, pontos címe, helyrajzi száma,
 • alapító okirat szerinti albetétek száma (lakás darab száma, helyiség darab száma),
 • közös képviselet neve, címe, elérhetősége,
 • felújítási munkálatok befejezési határideje,
 • mellékletek: a tájékoztatóban 1-13. sorszám alatti mellékletek (ennek egy része a közgyűlési határozatokra is vonatkozik).

A pályázat kiírásáról, valamint a pályázatok elbírálásáról a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság dönt. A Bizottság a pályázati eljárások előkészítésével és lebonyolításával, valamint a pályázatok elbírálását követően a támogatási szerződések előkészítésével a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-t bízza meg.

A döntésről a pályázó írásban kap értesítést.

Az Önkormányzat a támogatottal támogatási szerződést köt.

Benyújtandó dokumentumok

 1. Közgyűlési határozat,melyben a közös képviselőt, lakásszövetkezeti tisztségviselőt felhatalmazza a közösség a pályázaton való részvételre, a támogatási szerződés aláírására.
 2. A társasház, lakásszövetkezet által kötött 60 napnál nem régebbi hitelszerződés másolata.
 3. Banki igazolás,a hitel teljes futamideje alatt fizetendő kamat összegéről, havi vagy éves bontásban.
 4. Közgyűlési határozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási szerződés megkötésétől számított 60 napon belül a pályázó épületének bejáratánál – a Megbízott által meghatározott formátumú és tartalmú – tájékoztató táblát helyez el legalább 5 évig arról, hogy a felújítás az Önkormányzat kamattámogatásával valósult meg.
 5. A pályázat benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó nem rendelkezik fizetési elmaradással továbbá pályázati elszámolási elmaradással a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat és a pályázatot lebonyolító XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felé. (Igényelni a tarsashaz@kozszolgaltato.bp13.hu elektronikus levélcímen lehet.)
 6. A felújítás költségeit tartalmazó, közgyűlés által elfogadott részletes árajánlatát.
 7. A pályázó nyilatkozata,hogy az önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt tartozása, nincs egyéb hiteltartozásuk.
 8. Nyilatkozat,hogy a társasházban, lakásszövetkezetben nincs rendezetlen tulajdoni vagy használati helyzetű tetőtér vagy házfelügyelői lakás.
 9. Közgyűlési határozat arról, hogy az Önkormányzat – erre vonatkozó döntése esetén – jogosult a pályázó épületének homlokzatán, vagy más arra alkalmas közös tulajdonú területén, köztéri biztonsági megfigyelő kamerát, WiFi szolgáltatási pontot vagy mindkettőt kiépíteni és működtetni.
 10. Közművektől igazolás, hogy a háznak nincs közműtartozása. (áram, víz- és csatorna, szemét, gáz, távhő)
 11. Adóigazolást a XIII. Kerületi Önkormányzat Adóügyi Osztályától (E-Önkormányzat Portál), hogy nem áll fenn lejárt tartozása a háznak.
 12. Adóigazolás a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, hogy a pályázónak nem áll fenn köztartozása.
 13. Közös képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv.

Letölthető pályázati dokumentumok

Pályázati kiírás